Aanvraag omgevingsvergunning

Een ruimtelijke ontwikkeling, waarvoor afgeweken dient te worden van het vigerende bestemmingsplan, kan door middel van een omgevingsvergunning ex artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tot stand komen. De aanvraag bij de gemeente tot het afwijken van het bestemmingsplan dient via het omgevingsloket (OLO) plaats te vinden.

Een voorbeeld; voor het planologisch mogelijk maken van een vrijstaande woning in afwijking van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken (ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3) worden aangevraagd. Deze aanvraag kan daarbij integraal worden ingediend met een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Verder moet er rekening mee gehouden worden dat naast de vergunningen die binnen de Wabo vallen, er nog steeds vergunningen zijn die apart van de omgevingsvergunning aangevraagd dienen te worden. Denk aan de Watervergunning, Flora- en Fauna, maar ook aan bijvoorbeeld ontsluiting van wegen e.d.

Compositie 5 stedenbouw bv kan de aanvraag van de omgevingsvergunning voor u verzorgen, zo nodig in combinatie met het verrichten van aanverwante werkzaamheden voor uw ruimtelijke ontwikkeling.