Cultuurhistorisch onderzoek

Cultuurhistorische inventarisatie en beleidsadvisering

Het belangrijkste kenmerk van ons landschap en de bebouwde omgeving is constante verandering. Sinds er mensen in Nederland wonen, hebben ze het landschap, en later ook de bebouwde omgeving, naar hun hand gezet. Die invloed werd steeds ingrijpender. Beschermen van het landschap en bebouwingsensembles is geen bevriezing, maar het begeleiden van veranderingen, zodanig dat de diverse stadia van de landschaps- en bebouwingsgeschiedenis herkenbaar blijven. Cultuurhistorische elementen geven namelijk een beeld van onze bewoningsgeschiedenis. Ze zorgen voor afwisseling en maken dat bewoners zich met hun omgeving kunnen identificeren. Sinds 2012 dient het aspect cultuurhistorie ook een volwaardige rol te spelen in ruimtelijke processen. Bij het opstellen van juridisch bindende ruimtelijke plannen dient de volgende cultuurhistorische beleidscyclus (volledig) te worden doorlopen:

  1. inventarisatie en analyse van cultuurhistorische objecten en structuren;

Compositie 5 stedenbouw bv heeft ruime ervaring met het opstellen van cultuurhistorische inventarisaties en analyses. Kenmerk van deze analyses is een grote mate van gebruik van beeldend materiaal, zoals 3D-impressies, historisch en hedendaags kaartmateriaal, conceptuele schetsen en foto’s. Deze beeldende inventarisaties en analyses gaan vergezeld van beschrijvingen van de processen die hebben geleid tot veranderingen.

  1. waardestelling van cultuurhistorische objecten en structuren;

Er bestaat geen vast voorgeschreven waarderingsmethodiek binnen het cultuurhistorisch vakgebied. Traditioneel wordt gewaardeerd op de criteria gaafheid, zeldzaamheid (uniciteit), kenmerkendheid, ouderdom, ensemblewaarde en kwetsbaarheid. Op deze algemene begrippen is een brede variatie aan waarderingsmethodieken gebaseerd. Compositie 5 stedenbouw bv beperkt zich bij het opstellen van waardestellingen tot de basisbegrippen om zo dicht mogelijk bij de kern van het waarderen van cultuurhistorie te blijven.

  1. afweging van cultuurhistorische waarden in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’;

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat bij juridisch bindende ruimtelijke plannen een beschrijving plaats dient te vinden van de wijze waarop met in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. Dit ‘rekening houden met’ vertaald zich in een afweging van cultuurhistorische waarden in het kader van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Compositie 5 stedenbouw bv stelt afwegingen op waarbij op basis van verschillende ruimtelijke schaalniveaus een cultuurhistorische waarde wordt gewogen tegen een ander ruimtelijk relevant belang dat op dit schaalniveau kan worden beschouwd.

  1. betrekken van de afgewogen cultuurhistorische waarden in de planontwikkeling.

Indien uit een cultuurhistorische inventarisatie, analyse, waardestelling en afweging is gebleken dat een cultuurhistorisch waardevol object of structuur behouden betrokken dient te worden in de planontwikkeling, dient dit juridisch te worden verzekerd. Compositie 5 stedenbouw bv stelt hiervoor bestemmingsregelingen op maat op en vervaardigt daarnaast Cultuurhistorische Inpassingsplannen.

Verwante projecten