Herstructurering

Ruimtelijke ontwikkelingen buiten de bebouwde kom vereisen een passende inrichting in de bestaande landschappelijke structuren volgens de Verordening Ruimte. Om zorg te dragen dat een ontwikkeling goed in het landschap past wordt een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Veelal volgt een landschappelijk inpassingsplan op onze werkzaamheden binnen de regeling kwaliteitsverbetering landschap. In deze plannen kijken wij samen met de cliënt naar hoe een perceel kan aansluiten bij kenmerkende landschappelijke structuren en wat de nodige beeldkwaliteit is van de beoogde ontwikkeling zelf.

Verwante projecten