Inspraakreacties, zienswijzen en beroep

Onder inspraak wordt verstaan: het betrekken van belanghebbenden bij het voorbereiden en vormen van overheidsbeleid. Inspraak geschiedt in de voorbereidingsfase op basis van voorontwerp bestemmingsplan en heeft geen wettelijke status. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerpbestemmingsplan. Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de 6 weken periode dat het ontwerpbesluit ter visie ligt. Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt buiten behandeling gelaten. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan bij bijvoorbeeld de Raad van State.

Bij een nieuw bestemmingsplan moet de gemeente rekening houden met alle belangen. Iedereen mag mondeling en schriftelijk belangen naar voren brengen in de periode dat het bestemmingsplan (voorontwerp) ter inzage of ter visie ligt (ontwerp). Dat noemen we een inspraakreactie of een zienswijze.

Wij kunnen voor u onderzoeken of het bestemmingsplan rekening houdt met uw belangen. Zo nodig stelt Compositie 5 stedenbouw bv een brief (reactie / zienswijze) voor u op, om uw belangen kenbaar te maken. Wanneer de ingediende zienswijze niet leidt tot het gewenste resultaat, kan eventueel beroep worden ingediend bij de Raad van State. Compositie 5 stedenbouw bv kan ook in dat traject ondersteunen en/of vertegenwoordigen.