Juridisch planologische adviezen

Veel type plannen en werkzaamheden vloeien voort uit wetten als de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voorbeelden hiervan zijn een bestemmingsplan, wijzigingsplan, beheersverordening of omgevingsvergunning. Losstaand van deze concrete plannen zijn er veelvoorkomende situaties waarbij niet om één van deze producten wordt gevraagd, maar om een algemeen juridisch-planologisch advies.

Als particulier, ondernemer of ambtenaar bent u vaak met een dusdanig breed scala aan onderwerpen en regelgeving bezig, dat het bijna onmogelijk is om op alle gebieden of alle onderdelen van uw ontwikkeling alle details te kennen. Voor een specifieke casus of vraag kan dan behoefte bestaan aan een adviseur die een ad hoc advies kan opstellen. Ook kan het zijn dat er door werkdruk even geen capaciteit is om acute problemen op te lossen. Ook hier kan een ad hoc advisering uitkomst bieden.

Compositie 5 stedenbouw bv kan u adviseren over uiteenlopende juridisch-planologische vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld advisering over het vergunningvrij bouwen als opgenomen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het herbegrenzen van een provinciaal planologisch regime uit een Verordening ruimte.