Structuurvisie

Een structuurvisie geeft de visie op de ruimtelijke ontwikkeling en het beleid voor een bepaald gebied. De structuurvisie bindt enkel het bestuursorgaan dat het heeft vastgesteld en dient als leidraad voor het betreffende bestuursorgaan bij de uitvoering van haar taken. De kern daarbij vormt de behoefte om ontwikkelingen te realiseren, stimuleren of juist af te remmen. Iedere gemeente en provincie is verplicht om een het gehele grondgebied dekkende structuurvisie op te stellen. Een structuurvisie geeft eveneens duidelijk aan hoe het beleid door het bestuursorgaan wordt uitgevoerd.

Dé structuurvisie bestaat niet! In tegenstelling tot veel andere plannen die hun basis in de wet vinden, worden er nagenoeg geen vereisten gegeven aan de vorm en inhoud van een visie. Dat zou ook bijna onmogelijk zijn, want de structuurvisie is een beleidsdocument dat in moet gaan op specifieke doelen, opgaven, vraagstukken en toepassingen. Deze verschillen van gebied tot gebied; een structuurvisie is dan ook altijd ‘maatwerk’. Er zijn wel een aantal aandachtspunten die van belang zijn om te bepalen welke structuurvisie passend is. Bijvoorbeeld de hoeveelheid burgerparticipatie tijdens het totstandkomingsproces, de mate van ‘onderhoud’ die een visie vergt, of de ‘toekomstvisie’ van de gemeente al vast ligt en de rol die u als medeopsteller in het proces wil hebben.

Compositie 5 stedenbouw bv onderscheidt, onafhankelijk van de inhoud van de aandachtspunten, structuurvisies die ‘taakstellend’, ‘kaderstellend’ of ‘waardestellend’ zijn. Daarnaast bestaan hiertussen ook tussenvormen. Om structuur en inhoud aan de structuurvisie te geven gaan we uit van een modulaire opbouw. Iedere module van de visie heeft daarbij zijn eigen inhoud, actualisatiesnelheid, mate van participatie en mate van concreetheid.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft als bureau ervaring met het opstellen van structuurvisies. Aangezien iedere structuurvisie ‘maatwerk’ is, gaan we graag met u om tafel om het ideale product te bepalen.

Verwante projecten