Verkaveling tot 20 woningen

Bij kleinschalige uitbreidingslocaties betreft het de realisatie van maximaal 20 woningen. De ontwikkeling kan zowel binnenstedelijk als in (de overgang naar) het landelijke gebied gesitueerd plaatsvinden. Het vormgeven van een nieuw kleinschalig woongebied is een integrale ontwerpopgave. Kwaliteiten vanuit de omgeving vormen de basis voor een gebiedseigen stedenbouwkundig ontwerp. Op basis van randvoorwaarden en uitgangspunten wordt gekomen tot uiteenlopende oplossingen die aansluiten bij het gewenste ambitieniveau.  Een uitgangspunt bij deze ontwerpen is dat er sprake is van samenhang met de bestaande belendende bebouwing, zodat er sprake is van een eenduidig bebouwingsbeeld. Indien er sprake is van openbare ruimte, zoals een hofje, dan geldt een aangenaam en krachtig vormgegeven buitenruimte als uitganspunt.

Verwante projecten