Biesbosch

De Biesbosch, en dan met name het estuarium, is een natuurgebied met op Europees schaalniveau zeldzame natuur- en landschapswaarden. In Nederland is de Biesbosch, als één van de twee nog overgebleven getijdengebieden van de oorspronkelijke vijf, met zijn zoetwatergetijdenkenmerken volstrekt uniek. Daarnaast zijn in de Biesbosch grootschalige spaarbekkens gelegen die een belangrijke schakel vormen in de drinkwatervoorziening van Zuidwest Nederland. Ook zijn er in de Biesbosch diverse kleinschalige ontwikkelingen ten aanzien van agrarisch (natuur)beheer en extensieve recreatie.

In opdracht van de gemeente Drimmelen heeft Compositie 5 stedenbouw bv een conserverend bestemmingsplan opgesteld dat zich kenmerkt door een grootschalige integratie van beschermende regels op het gebied van aardkundige-, cultuurhistorische-, archeologische-, waterstaatkundige-, landschappelijke en natuurwaarden. Hierdoor is een helder planologisch kader ontstaan op basis waarvan initiatieven kunnen worden getoetst.