Blauwe Hoefsweg, Klundert

In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft Compositie 5 stedenbouw bv een bestemmingsplan opgesteld voor het woonwagencentrum aan de Blauwe Hoefsweg in Klundert. Ten behoeve van de planvorming was het noodzakelijk om de provinciale Verordening Ruimte 2014 te wijzigen, zodat het plangebied deel ging uitmaken van het bestaand stedelijk gebied. Deze procedure is succesvol doorlopen, waarmee het planologisch mogelijk werd meer woonwagens toe te staan ten opzichte van het oude bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan heeft gezorgd voor een helder planologisch kader, op basis waarvan de feitelijke situatie en de toegestane activiteiten op het woonwagencentrum zijn vastgelegd.