Brabantse Weelde, Molenschot

Aan de Raakeindse Kerkweg, in het buitengebied van Molenschot (gemeente Gilze en Rijen), is recreatiepark Brabantse Weelde gelegen. In 2010 is voor dit recreatiepark een bestemmingsplan opgesteld, waarbij uitgebreid aandacht uit is gegaan naar milieuplanologische beperkingen. Eén van deze beperkingen wordt gevormd door geluid van de nabij gelegen Vliegbasis Gilze-Rijen. Vanwege gewijzigde trends in de recreatiesector is de eigenaar, enkele jaren na vaststelling van het bestemmingsplan, voornemens een aantal kleinschalige wijzigingen op het recreatiepark door te voeren die niet passen in het vigerende bestemmingsplan. Deze voorgenomen wijzigingen zijn nog niet concreet.

Om de kleinschalige wijzigingen snel en efficiënt te kunnen realiseren (zonder hernieuwde forse onderzoeklasten) heeft Compositie 5 stedenbouw bv geadviseerd om een ‘gefaseerde’ omgevingsvergunning aan te vragen (art. 2.5 Wabo). Dit houdt in dat in de eerste fase uitsluitend een toetsingskader (ruimtelijke onderbouwing) wordt gecreëerd om af te wijken van het bestemmingsplan. In de tweede fase kan dezelfde aanvrager dan een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen. Deze laatste vergunning wordt dan getoetst aan de ruimtelijke onderbouwing die is opgesteld in fase 1.