Buitengebied, Steenbergen

De gemeente Steenbergen is een landelijke gemeente in het westen van de provincie Noord-Brabant. Het agrarisch grondgebruik is van oudsher de economische drager. Het grondgebied wordt gekenmerkt door de overgang van zeeklei naar zandgronden, waardoor het landschap een sterk afwisseling van polders, natte natuurgebieden en bosgebieden heeft. In het buitengebied bevinden zich vele agrarische bedrijven op het gebied van akkerbouw en veeteelt.

In opdracht van de gemeente Steenbergen heeft Compositie 5 stedenbouw bv de afgelopen jaren het bestemmingsplan voor het buitengebied geactualiseerd. Momenteel werkt het bureau aan de eerste herziening van de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied. In deze eerste herziening worden onder andere de provinciale regels rondom de zorgvuldige veehouderij verwerkt, het toestaan van meer neven- en vervolgfuncties ter ondersteuning van de ontwikkeling van de gemengde plattelandseconomie en het opnemen van afzonderlijke planprocedures.