De Buitenman, Lage Mierde

De initiatiefnemer exploiteert een biologische boerderij genaamd ‘Landgoed de Buitenman’ aan de Buitenman in het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit boerenbedrijf betreft een plattelandsonderneming waarbij met diverse streekproducten en activiteiten de klanten kunnen genieten en proeven van Brabantse kempen. Plattelandsondernemingen kunnen worden omschreven als “bedrijven die al dan niet gedeeltelijk als agrarisch grondgebonden bedrijf, producten of diensten aanbieden, die bijdragen aan de instandhouding van gronden en gebiedskwaliteiten, waarmee deze producten en diensten verduurzamend ruimtelijk en functioneel verbonden zijn. Plattelandsondernemingen hebben dus op de een of andere manier een verbondenheid met het buitengebied.

De initiatiefnemer was voornemens om zijn bestaande bedrijfsmatige activiteiten verder uit te breiden met ondersteunende verblijfsrecreatie en een buitenterras. Om de landhoeve nog meer te laten integreren in de naaste omgeving en om in te spelen op de ontwikkelingsmogelijkheden ten aanzien natuur en bos omvat onderhavig plan ook de juridische verankering van de ontwikkeling van (natte) natuur en een bosgebied. In totaal gaat het hier om de toevoeging van circa 0,5 hectare nieuwe natuur en circa 1,15 hectare nieuw bosgebied.

Deze ontwikkeling was niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan en derhalve is door Compositie 5 stedenbouw bv een op maat gemaakt bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is op 22 september 2015 vastgesteld.