Centrum Chaam 2016

Het karakter van Chaam wordt gevormd door een van oorsprong lintbebouwde stedenbouwkundige structuur. Een nadeel van een dergelijke structuur is dat er geen zwaartepunt in gelegen is, terwijl er uit sociaal en functioneel oogpunt duidelijk behoefte is aan een dergelijk zwaartepunt. Om die reden is reeds in 2001 door de gemeente gekozen voor de stedenbouwkundige strategie van ‘lintverbreding’.

Dit houdt zoveel in dat ter plaatse van één deel van het lint de rooilijn van de bebouwing naar achteren wordt gelegd om zodoende een plein te vormen. Dit betreft in Chaam de Brouwerij. Nadat in de loop der jaren verschillende gebouwen het plein gestalte hebben gegeven, lag in 2016 de afronding van het plein voor. Deze afronding staat bekend als het project “Centrum Chaam (2e fase)”. Een initiatiefnemer is als onderdeel van dit project voornemens gronden aan het plein te herontwikkelen door het gebouw “De Eekelaar” te realiseren, met daarin ruimte op de begane grond voor een supermarkt en overige detailhandel en daarboven 43 appartementen.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft ten behoeve van de realisatie van “De Eekelaar” het bestemmingsplan “Centrum Chaam 2016” opgesteld. Dit bestemmingsplan kenmerkt zich door de grote mate van gedetailleerdheid, om zodoende tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen de voorgenomen herontwikkeling. Daarnaast heeft Compositie 5 stedenbouw bv de gemeente Alphen-Chaam ondersteunt bij het opstellen van de Nota van inspraak en vooroverleg, de Nota van zienswijzen en bij het verweer bij de Raad van State. Mede als gevolg van deze inspanningen is het bestemmingsplan op 25 oktober 2017 onherroepelijk geworden.