Centrumplan, Elst

De gemeente Overbetuwe heeft de wens uitgesproken om een integrale visie op het centrum te ontwikkelen. Hierbij speelt enerzijds de verstedelijkingsopgave vanuit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een rol, maar anderzijds ook het dorpse karakter waarmee Elst door velen geassocieerd wordt. In de Nota van Uitgangspunten is een integrale visie opgenomen waarbij gestreefd wordt naar een heldere verkeersafwikkeling, een aantrekkelijk winkelklimaat en een samenhangend ruimtelijk beeld.