Cultuurhistorische afweging en inpassingsplan woningbouwlocatie, Valkenswaard

Aan de westzijde van de kern Valkenswaard werd beoogd een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Voorgenomen werd om maximaal 223 woningen te realiseren. Het gebied waarbinnen de woningbouwlocatie is voorzien is van cultuurhistorische waarde. Eén van de belangrijke aanwezige waardes betreft die van een kenmerkend reliëf. In de provinciale Verordening ruimte 2014 is het gebied aanduid als ‘Cultuurhistorisch vlak’ en op de gemeentelijke cultuurhistorische beleidskaart is het gebied geduid als zijnde van ‘hoge waarde’. Op basis van dit beleid dient het aspect cultuurhistorie, waaronder het aspect reliëf, een belangrijke plaats te krijgen in het planvormingsproces.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft als opsteller van het concept bestemmingsplan voor deze woningbouwlocatie het doorlopen van de volledige cultuurhistorische beleidscyclus gecoördineerd. In samenwerking met cultuurhistorici is een uitgebreide inventarisatie, analyse en waardestelling uitgevoerd. Op basis daarvan heeft Compositie 5 stedenbouw bv een gedegen cultuurhistorische afweging opgesteld, gestoeld op het ‘verkeerslichtmodel’. Vanuit verschillende invalshoeken is beschouwd in hoeverre de cultuurhistorische waarden kunnen worden geïntegreerd in de planontwikkeling. Uit de cultuurhistorische afweging is gebleken dat een aantal objecten en structuren behouden dienen te blijven. Om de bescherming van deze objecten en structuren juridisch te borgen heeft Compositie 5 stedenbouw bv een Cultuurhistorisch Inpassingsplan (CIP) opgesteld.