De Belhamel, Lage Zwaluwe

Het plangebied voor De Belhamel bevindt zich als besloten dijklint in de overgangszone van het stedelijke naar het landelijke gebied. De lintbebouwing met een halfopen tot besloten karakter gaat over in solitaire erfbebouwing verspreid langs de polderwegen. De (boeren)erven vormen besloten eilandjes in het verder open polderlandschap. De meeste van deze erven zijn ingepast in het landschap door opgaande beplanting rondom. De natuurspeeltuin bestaat uit een gevarieerd speellandschap dat kinderen en ouders volop ruimte biedt tot eerstehands natuurervaring en -beleving. Kerngedachte is dat de speelnatuur landschapselementen uit de omgeving opneemt en deze beleefbaar maakt op kinderniveau.

Het plangebied vormt met de kleinschalige prikkelrijke speelnatuur een contrast met de weidsheid en rust van het omliggende landschap. Zoals op verscheidene plaatsen in het zeekleilandschap voorkomt, vormt het plangebied een besloten eiland in het verder open landschap. Dit is vergelijkbaar met de nabijgelegen Domeinenput, een voormalige zandwinput omringd door broekbos en diverse boerenerven die omzoomd worden met bomenrijen en/of houtwallen.