De Hoef 2, fase 3, Heesch

Medio jaren ’90 van de vorige eeuw is besloten tot uitbreiding van de kern Heesch in oostelijke richting. In de periode tussen 1998 en 2002 is voor deze beoogde uitbreiding van het stedelijk gebied met 450 woningen een integraal stedenbouwkundig plan gemaakt. Nadien zijn diverse fases van dit woongebied gerealiseerd. Als laatste fase resteert het woongebied De Hoef 2, fase 3, in welk gebied de bouw van maximaal 125 grondgebonden woningen is voorzien.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft voor De Hoef 2, fase 3 een bestemmingsplan opgesteld dat zich kenmerkt door een aanzienlijke mate van globaliteit en met gebruikmaking van diverse flexibiliteitsinstrumenten. Zo zijn onder meer een globale bestemming ‘Woongebied’, een uit te werken bestemming ‘Woongebied’ en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. In het bestemmingsplan is onder meer rekening gehouden met mogelijk aanwezige Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s), landschappelijke structuren in de vorm van houtwallen en met een foerageergebied voor dassen.