De Kooi, Hoogerheide

Ten oosten van de kern Hoogerheide is het bedrijventerrein De Kooi gelegen. Dit middelgroot bedrijventerrein van ruim 38 hectare bruto ligt ten oosten van de randweg N289 en is ten zuiden gelegen van vliegbasis Woensdrecht en omvat circa 60-65 bedrijven. De bedrijvigheid op De Kooi is vooral geconcentreerd in de industrie, groothandel en dienstverlening. De gemeente Woensdrecht wil haar ondernemers in staat stellen om in de toekomst in de eigen gemeente te blijven ondernemen en derhalve heeft de gemeente medewerking verleend aan een lokale ondernemer om te voorzien in een bestemmingsplan dat de juridische basis vormt van de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Het planproces van deze ontwikkeling betrof een integraal proces waarbij naast het bestemmingsplan tevens ook het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan door Compositie 5 Stedenbouw bv is opgesteld. Door de ligging van een deel van het plangebied buiten het bestaand stedelijk gebied omvatte het planproces ook een aanvraag bij de provincie Noord-Brabant om op basis van artikel 8.3 van de Verordening ruimte 2014 de plangrens van het stedelijk gebied aan te laten passen. Daarnaast heeft Compositie 5 Stedenbouw bv een belangrijke coördinerende rol vervult bij de communicatie tussen de initiatiefnemer, de gemeente, de provincie Noord-Brabant en de commissie m.e.r. bij totstandkoming van de Milieueffectrapportage.