Den Hoek, Helvoirt

Reeds sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw wordt voorgenomen om de kern Helvoirt aan de noordzijde uit te breiden met een nieuw woongebied. Middels dit nieuwe woongebied kan worden voorzien in de lokale woningbehoefte. In 2011 is een nieuw stedenbouwkundig plan voor het woongebied opgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van maximaal 185 grondgebonden woningen.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft voor Den Hoek het bestemmingplan opgesteld waarin een bestemmingsregeling is opgenomen die enerzijds flexibiliteit biedt ten aanzien van de te realiseren woningtypes en anderzijds de uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan nauwgezet vastlegt. Ten behoeve van het beschermen van de in het plangebied voorkomende archeologische, ecologische en hydrologische waarden zijn specifieke regels met een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen. Compositie 5 stedenbouw bv heeft tevens een verweerschrift en pleitnota opgesteld ten behoeve van de verdediging van het bestemmingsplan bij de Raad van State.