Duinweg, Noordwijk

Rondom Noordwijk is een uniek bollenlandschap aanwezig. Het bollenlandschap is een ontginningslandschap dat is ontstaan door het vergraven van oude duinen en strandwallen en de aanleg van een fijnmazig vaartenstelsel ten behoeve van de bollenteelt. Kenmerkend is de afwisseling van kleurrijke bollenvelden (seizoensgebonden), verspreide bebouwing en begroeiing, vaarten en sloten. De kwaliteit en herkenbaarheid van dit landschap komen steeds verder onder druk door toenemende bedrijfsbebouwing en verstedelijking die niet geënt is op een samenhangende en herkenbare ruimtelijke structuur. Mede door intensivering van de bollenteelt raakt het gebied daarmee steeds verder versnipperd. Het zicht op de bollenvelden wordt door bebouwing steeds meer beperkt. Het ruimtelijke beleid is er op gericht om de beleefbaarheid en aantrekkelijkheid van het ontginningslandschap te herstellen, onder meer door vergroting van het bollenteeltareaal. Om dit mogelijk te maken wordt onder andere een Ruimte voor Ruimteregeling gehanteerd: in ruil voor het slopen van glasopstanden en andere agrarische bebouwing en het omzetten van de grond in bollengrond, mag één woning in het buitengebied worden gebouwd.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft een bestemmingsplan opgesteld voor de realisatie van één Ruimte voor Ruimtewoning aan de Duinweg 52a in het buitengebied van Noordwijk. In het plan is middels een voorwaardelijke verplichting een sloopregeling opgenomen om te verzekeren dat het benodigde oppervlak aan agrarische bebouwing wordt geamoveerd. Ter plaatse kunnen de gronden worden ingezet voor de bollenteelt. Tevens is veel aandacht uitgegaan naar de landschappelijke inpassing van de op te richten woning.