Halderberge

De gemeente Halderberge is een landelijke gemeente in het westen van de provincie Noord-Brabant. Het agrarisch grondgebruik is van oudsher de economische drager. Het grondgebied wordt gekenmerkt door de overgang van zeeklei naar zandgronden, waardoor het landschap een sterke afwisseling van polders, natte natuurgebieden en bosgebieden heeft. In het buitengebied bevinden zich vele agrarische bedrijven op het gebied van akkerbouw en veeteelt. Daarnaast vormt recreatie op de zandgronden een tweede belangrijke economische drager.

In opdracht van de gemeente Halderberge heeft Compositie 5 stedenbouw bv aan de eerste herziening van het in september 2011 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor het buitengebied gewerkt. De herziening was noodzakelijk naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State en nieuwe beleidsontwikkelingen. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure werd een m.e.r.-procedure doorlopen om onder andere te bepalen welke maximale ontwikkelingsmogelijkheden de veehouderijsector in het buitengebied heeft.