Kloosterblokje IV, Willemstad

Als uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor het woongebied Kloosterblokje IV is een inrichtingsplan opgesteld. Daarin is de uitwerking van de openbare ruimte vastgelegd, waaronder de profilering van de wegen en de vormgeving van waterlopen en taluds en de materialisering van de verharde ruimtes.

Uitgangspunt voor Kloosterblokje IV is om in samenhang met eerdere fases van het woongebied een heldere en eenduidige inrichting te bewerkstelligen waarin voor elke weggebruiker een veilige en overzichtelijke verkeerssituatie ontstaat.
Wat betreft de profilering van de wegen is in het gehele woongebied hetzelfde profiel als basis gebruikt, bestaande uit een rijbaan met aan ÈÈn zijde een trottoir. Afhankelijk van de specifieke situatie is een strook met langsparkeerplaatsen toegevoegd en/of groenstroken met bomen. Om het binnenhof zoveel mogelijk vrij te houden van autoís is gekozen voor het concentreren van parkeerplaatsen in koffers. De materialisering is, conform het gemeentelijke handboek openbare ruimte, voorzien van een goede basiskwaliteit met bestrating in betontegels- en klinkers.