Langeweg 40 Kruisland

Aan de Langeweg 40 in Kruisland, gemeente Steenbergen, heeft Compositie 5 stedenbouw bv een postzegel bestemmingsplan opgesteld om de bestemming van een voormalig agrarisch bedrijf om te zetten naar een reguliere burgerwoning. Als gevolg van het wijzigen van de agrarische bestemming naar de bestemming ‘Wonen’ dient conform provinciale regelgeving het perceel landschappelijk te worden ingepast. Het plangebied is gelegen in de Kruislandse polder die wordt gekenmerkt door een vrij open vlak landschap. Rondom de erven is erfbeplanting aanwezig, vaak zijn dit hagen of lage windsingels. Compositie 5 stedenbouw bv heeft een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, als onderdeel van het bestemmingsplan, waarbinnen de gebiedseigen kenmerken van het polderlandschap zijn doorvertaald tot op perceelsniveau.