Limfa, Baarle-Nassau

Voor het gebied Limfa is in opdracht van O.G.P. BV een stedenbouwkundig plan vervaardigd voor circa 250 woningen. Het plangebied is grensoverschrijdend en bestaat zowel uit Nederlands (Baarle-Nassau) als Belgisch (Baarle-Hertog) grondgebied. Het ontwerp voor het totale plan wordt gekarakteriseerd door een uitwaaiering van wegen en bebouwing vanuit het zuiden. De woonstraten hebben een variërend karakter door diversiteit in straatprofielen, diepte van de voortuinen, parkeeroplossingen, groen en woningtypen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd woongebied binnen de bebouwde kom. Door het gebogen stratenpatroon zijn de zichtlijnen kort en ontstaat er een intiem karakter. Centraal in het plangebied bevindt zich een ruime groenzone met daar omheen een structurerend bebouwingscluster.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft ook gewerkt aan het inrichtingsplan, beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan.