Limfa, Baarle-Nassau

In opdracht van Heeren Group is het beeldkwaliteitplan opgesteld voor de eerste fase van het te ontwikkelen woongebied Limfa in Baarle-Nassau. Het plan geeft inzicht in de gewenste identiteit van de wijk en de vertaling ervan in de uitstraling van de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte. Dit is verwoord en verbeeld middels criteria. Deze gaan onder andere over stedenbouwkundige aspecten, bebouwingstypologie, architectonische uitstraling, kapvorm, rooilijn, bouwhoogte, positionering en oriëntatie van de bebouwing, kleurstelling en materiaalgebruik en erfafscheidingen. De ambitie bestaat uit het realiseren van een aantrekkelijke, gevarieerde, groene en karaktervolle woonwijk met een tijdloos klassiek karakter. Binnen het plangebied is een grote diversiteit aan woningtypen mogelijk. De samenhang wordt verzorgd doordat in de planuitwerking alleen de Kempische bouwstijl als specifieke referentiestijl gehanteerd wordt.