Raadhuisstraat 2-2a, Hooge Zwaluwe

Aan de Raadhuisstraat te Hooge Zwaluwe bevond zich in een bestaand pand een horecagelegenheid. Omdat deze gelegenheid overlast gevend voor de omgeving is gebleken, is besloten om de exploitatie hiervan te staken en het toegestane gebruik van het pand te wijzigen naar ‘wonen’. Daarbij kan gelijktijdig worden ingespeeld op de behoefte aan kleinschalige en betaalbare huisvesting voor onder meer arbeidsmigranten. Om het gebruik van het pand te wijzigen vindt uitsluitend een inpandige verbouwing plaats.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft, gelezen in samenhang met het Besluit omgevingsrecht (Bor, Bijlage II), de mogelijkheid om met een korte en efficiënte planologische procedure van 8 weken het toegestane gebruik van bestaande gebouwen te wijzigen. In het kader van deze procedure dient wel te worden gemotiveerd waarom de wijziging van het gebruik bijdraagt aan ‘een goede ruimtelijke ordening’.

Compositie 5 stedenbouw heeft een zogenoemde ‘ruimtelijke motivatie’ opgesteld om de gewenste functiewijziging mogelijk te maken.